Dluhopisy
Získejte nový způsob financování
3

Objem emisí více než 3 miliardy CZK

90

Spokojených klientů

27

let na trhu

Dluhopisy
Co je to dluhopis a k čemu slouží?

Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu.

Dluhopisy mohou být efektivní alternativou k bankovním úvěrům a hypotékám, leasingu a emisi akcií, zejména proto, že poskytují větší volnost při nakládání se získanými finančními prostředky.Proč emitovat
dluhopisy?

Co pro Vás
zajistíme?

Jak dlouho celý
proces trvá?

Kolik stojí emise
dluhopisů?

Kdo je
Roklen360?

Proč využít služby
Roklenu360?

Získáte nový kapitál pro firmu

Budete mít alternativu nebo náhradu za bankovní financování

Nastavíte si podmínky financování dle potřeb emitenta a požadavku investorů

Získáte motivační program pro zaměstnance a daňovou úsporu pro emitenta

Vypořádáte se spolumajiteli ve vaší společnosti

Můžete financovat projekty ve vaší obci nebo městě

Úvodní konzultaci s emitentem zdarma

Optimálním nastavení parametrů emise

Kompletní dokumentaci k vydání dluhopisů

Dokumenty pro schválení emise valnou hromadou

Emisní podmínky

U nadlimitních emisí prospekt emitenta vč. schválení u ČNB, jinak business plán

Smlouvu o úpisu

Návrh a výrobu listinných /založení emise zaknihovaných dluhopisů

Realizaci úpisu včetně jeho vypořádání včetně prezentace emise na stránkách skupiny Roklen

Připsání zaknihovaných/imobilizovaných dluhopisů na majetkové účty investorů

Vedení evidence emise, vč. případných převodů dluhopisů mezi investory

Vypořádání konverzní událostí např. v případě prioritních/vyměnitelných dluhopisů

Výplaty výnosů z dluhopisů a splátky jistiny

Emisi podlimitních dluhopisů lze realizovat přibližně za 3-6 týdnů od zahájení prací po vydání dluhopisů investorům (v závislosti například na podobě dluhopisů, parametrech emise, rozsahu zveřejňovaných informací o emitentovi, počtu investorů, doprovodném marketingu, apod.). U nadlimitní emise je navíc potřeba počítat se lhůtou přibližně 2 měsíce na schválení prospektu ČNB.

Náklady je třeba rozdělit na jednorázové hrazené v souvislosti s vydáním dluhopisů a průběžné za zajištění výplat výnosů investorům od data vydání do data splatnosti dluhopisů. Jejich výše závisí na parametrech emise a Vašich dalších požadavcích a je obvykle srovnatelná s náklady na pořízení bankovního úvěru. Kontaktujte nás zde, rádi Vám poradíme a předložíme konkrétní nabídku.

Obchodník s cennými papíry a platební instituce s licencí ČNB s oprávněním mj. upisovat nebo umísťovat dluhopisy a poskytovat služby s tím související, uschovávat a spravovat dluhopisy pro zákazníky, provádět investiční výzkum a finanční analýzu a poskytovat poradenskou činnost týkající se struktury kapitálu.

Roklen360 byl založen již v roce 1995 a služby svým zákazníkům poskytuje více než 27 let.

Našich služeb využily stovky firem. V oblasti emise dluhopisů jsme na klíč realizovali více než 90 emisí v objemu převyšujícím 2 miliardy korun.

V Roklenu360 zaměstnáváme špičkové odborníky na kapitálový trh a umíme připravit emise, jejichž parametry budou přesně splňovat požadavky emitenta.

Služby Roklenu360 jsou komplexní. O emise se staráme od A do Z, zajistíme vše potřebné pro emitenta a investory.

Poskytujeme další, navazující služby, související s akciemi a vlastnickou strukturou.

Jsme profesionálové, kteří staví na kvalitě, rychlosti a odbornosti.

Jako licencovaný obchodník s cennými papíry a platební instituce máme k těmto službám potřebná oprávnění.

Případové studie
V jaké situaci můžete dluhopisy využít?

MÁM PROJEKT A NEVÍM,
JAK HO FINANCOVAT / HLEDÁM
ALTERNATIVU K BANKOVNÍMU ÚVĚRU

REFINANCUJI SOUČASNÉ
ZÁVAZKY

ZVAŽUJI ZAMĚSTNANECKÝ
DLUHOPISOVÝ PROGRAM

CHCI ODKOUPIT PODÍLY
OD SVÝCH SPOLEČNÍKŮ

EMITUJI DLUHOPISY POZDĚJI
SPLACENÉ Z VYDANÝCH AKCIÍ

ZVAŽUJI FINANCOVAT
OBECNÍ PROJEKTY

Nový kapitál pro firmu

Možná ten příběh znáte...

Investovali jste svůj kapitál, založili jste firmu nebo v ní získali podíl. Firma funguje, generuje přiměřené zisky a Vy máte další nápad, investiční příležitosti, zkrátka motivaci, jak firmu dále rozvíjet. Také byste si rádi vyplatili zaslouženou dividendu a ono to pořád nejde. Zkrátka stále je do čeho investovat. Okolo sebe máte spoustu loajálních kolegů a zaměstnanců, spokojené zákazníky, obchodní partnery a říkáte si, jak nejlépe toho všeho využít.

Přemýšlíte nad bankovním financováním nebo i jinou alternativou. Banka je konzervativní, její produkty jsou nastaveny tak, že Vám ne vždy vyhovují, a nakonec zjistíte, že nemusí být ani levné.

Řešením mohou být dluhopisy.

Pro začátek si rozmyslete, jakou částku budete potřebovat, kdy a z čeho ji chcete splatit. Jak své investory odměníte, tj. jakou výši úroku jste připraveni zaplatit, a jak často budete výplatu provádět.

S ostatním Vám rádi pomůžeme.

Tip! Co třeba speciální zajištěné dluhopisy, s nižším úročením a tím nižším nákladem pro Vaši firmu? Řada investorů upřednostňuje bezpečnost investice před výší úročení. Pokud budou Vaše dluhopisy zajištěny například nemovitým majetkem, lze emitovat dluhopisy s nižší úrokovou sazbou.

Náhrada krátkodobého financování středně nebo dlouhodobým

Pokud už teď pro své podnikání využíváte cizí financování, blíží se splatnost závazků Vaší firmy a nejste si jisti, jak dopadne další jednání s bankou nebo jinými věřiteli, a hlavně zda a za jakých podmínek Vám příště půjčí, tak přesně proto je třeba rozmyslet, jestli nenahradit krátkodobé cizí zdroje těmi střednědobými nebo dlouhodobými.

Řešením mohou být dluhopisy.

Stačí, když si zpracujete přehled krátkodobých závazků a rozmyslíte si, kdy by pro Vaši firmu bylo nejvhodnější své závazky splatit.

S ostatním Vám rádi pomůžeme.

Tip! Co třeba speciální dluhopisy bez nutnosti pravidelné výplaty výnosů, tzv. diskontované dluhopisy? Ušetříte na pravidelných výplatách a odložíte splátku jistiny až na datum splatnosti dluhopisů.

Motivační program pro zaměstnance vč. daňových výhod

Říkáte si, že by se Vám do firmy nějaké peníze hodily, a taky byste chtěli své nejlepší zaměstnance odměnit, protože dobrý tým = fungující firma = výborné výsledky hospodaření. Jen ta výplata mimořádné odměny není to pravé. Zkrátka pomyšlení na to, co Vaše firma zaplatí a zaměstnanec nakonec skutečně dostane Vám nahání kusí kůži.

Náklady, které vynaložíte na získání cizích zdrojů z emise dluhopisů budou nákladem Vaší firmy. Vlastník dluhopisů, bude příjemcem výnosů z dluhopisů.

Investor právnická osoba, rezident obdrží výnosy bez srážkové daně a tento svůj příjem si pak zahrne do svého daňového přiznání, tj. bude záviset až na jeho hospodářském výsledku, zda příjmu z dluhopisů odvede daň. Jinak řečeno může být daňově výhodné dosáhnout nákladů na straně emitenta a výnosů na straně investora.

Investor fyzická osoba, nepodnikatel, rezident obdrží výnosy z dluhopisů snížené o 15% srážkovou daň (srážka proběhne u emitenta) a tím je jeho daňová povinnost splněna. Jinak řečeno je podstatně výhodnější získat kapitál od svých obchodních partnerů a zaměstnanců a motivovat je výnosem z dluhopisů, než například mimořádnou odměnou vyplácenou jako součást běžné mzdy.

Řešením mohou být dluhopisy.

Rozmyslete si, jakou částku budete chtít emisí dluhopisů získat, kolik zaměstnanců budete chtít odměnit, jakou částku jsou oni připraveni do Vašich dluhopisů investovat, a kdy a z čeho budete chtít dluhopisy splatit.

S ostatním Vám rádi pomůžeme.

Tip! Co třeba speciální dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou garantující Vašim zaměstnancům a obchodním partnerům, že o své peníze vlivem inflace nepřijdou, a oběma stranám pomohou ještě něco ušetřit na daních?

Financování buy-outu z emise dluhopisů

Vaši firmu budujete léta se svými společníky a v poslední době si stále více říkáte, že byste řadu věcí chtěli udělat jinak, rychleji a lépe? Možná nastal čas, abyste učinili strategické rozhodnutí a pokusili se odkoupit jejich podíly ve Vaší firmě. Získat k tomu financování u banky je obtížné, a to tím spíš, čím dřív chtějí společníci vyplatit peníze.

Řešením mohou být dluhopisy.

Poradíme Vám nejenom s oceněním Vaší společnosti, ale nastavíme také vhodné parametry emitovaných dluhopisů včetně optimální doby jejich splatnosti.

Tip! Co třeba speciální dluhopisy s pevným výnosem a s možností předčasné splatnosti z rozhodnutí emitenta? Zajistíte si cizí zdroje za pevnou úrokovou sazbu na nezbytně nutnou dobu a v okamžiku, kdy už Vaše firma peníze nebude potřebovat (nebo získá jiné zdroje levněji), jednoduše dluhopisy předčasně splatí.

Získání cizího a později posílení vlastního kapitálu firmy

Na první pohled lze emisi dluhopisů využít jen k získání cizích zdrojů. Existují ale také dluhopisy se zvláštními právy, tzv. prioritní a vyměnitelné dluhopisy. Investoři vlastnící takové dluhopisy mohou přednostně upsat akcie Vaší firmy, nebo vyměnit své dluhopisy za Vaše akcie. Akcie perspektivní firmy pro ně představují zajímavou a dlouhodobou investiční příležitost a Vy tím posílíte vlastní kapitál firmy a dluhopisy splatíte z částky utržené za emitované akcie.

Rozmyslete si, jak velkou částku z emise dluhopisů by bylo užitečné konvertovat na akciový podíl ve Vaší firmě.

S ostatním Vám rádi pomůžeme.

Tip! Co třeba speciální vyměnitelné dluhopisy? Investoři získají právo na výměnu dluhopisů za investici do akcií Vaší firmy a pokud se k určenému datu rozhodnou svého práva využít, započte se jejich závazek na úhradu ceny za akci proti Vašemu závazku na splacení dluhopisu.

Financování infrastruktury a obecních projektů s podporou obyvatel

Rádi byste ve své obci vybudovali nový sportovní areál, poldry k zadržení vody v krajině nebo třeba připravili pozemky a zasíťovali je pro budoucí výstavbu rodinných domů? K financování lze využít emisi komunálních dluhopisů, které můžete nabídnout obyvatelům vaší obce. Nejlepší investor = loajální investor, který bude chtít nejenom investovat, a zhodnotit své úspory, ale také podpořit „dobrou věc“. Emisi komunálních dluhopisů předchází souhlas Ministerstva financí.

Rozmyslete si, kolik potřebuje vaše obec na svůj projekt peněžních prostředků.

S ostatním Vám rádi pomůžeme.

Tip! Co třeba emitovat komunální dluhopisy splatné za 10 let s pevnou úrokovou sazbou, které zajistíte nemovitým majetkem obce? Získáte tak dlouhodobé financování obecních projektů za nadprůměrně výhodných podmínek.

Často kladené otázky

V jakých zákonech najdu informace o dluhopisech?

Jde zejména v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který upravuje postup při vydávání dluhopisů a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky. Dále v zákoně o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb., kde jsou upraveny specifické dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy) nebo které obsahují právo na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy).

Jak jsou daněny výnosy z dluhopisů?

Výnosy z dluhopisů jsou u fyzických osob, tuzemských daňových rezidentů, zatíženy 15% srážkovou daní, kterou je povinen za vlastníka odvést emitent. V případě právnických osob, tuzemských daňových rezidentů, je výnos z dluhopisů zahrnut do základu DPPO. U diskontovaných dluhopisů bude zdanění podléhat příjem z rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení (nebo částkou vyplacenou při jeho předčasném splacení) a cenou, za kterou investor dluhopis nabyl. Nabývací cenou tak může být emisní kurs, pořizovací cena nebo v případě darování cena podle zákona upravující oceňování majetku. Investor, fyzická osoba, zahrne takový příjem do svého daňového přiznání do části příjmů z kapitálového majetku.

Jaká další zvláštní práva mohou být s dluhopisy spojena?

Může se jednat například o následující práva: právo vlastníka dluhopisu na jejich výměnu za jiné dluhopisy, akcie (vyměnitelné dluhopisy), právo vlastníka dluhopisu na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy), právo emitenta/vlastníka dluhopisu na předčasnou splatnost dluhopisu, právo emitenta vydat dluhopisy až do výše/ve větší než předpokládané celkové jmenovité hodnotě dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování.

Jak lze dluhopisy prodat/převést třetí osobě?

Zaknihované nebo imobilizované dluhopisy lze odprodat/převést třetí osobě prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry. Aby bylo možno transakci provést, je třeba, aby každá smluvní strana předložila svému obchodníkovi s cennými papíry příslušnou smlouvu (o úplatném převodu cenných papírů, darovací smlouvu, apod.) a udělila mu pokyn k její realizaci. K převodu dluhopisů dojde zápisem změny k tíži majetkového účtu prodávajícího/převodce a ve prospěch majetkového účtu kupujícího/nabyvatele. Listinné dluhopisy jsou cennými papíry na řad a jsou tedy převoditelném rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání.

Co je to kupón a jak se převádí?

V závislosti na druhu emitovaných dluhopisů a pokud to emisní podmínky nevylučují, lze právo na výnos oddělit od dluhopisu a spojit s kupónem k uplatnění tohoto práva. Kupón představuje cenný papír na doručitele. Vlastnické právo k zaknihovanému kupónu se nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na majetkový účet kupujícího. Pozn. další informace k převodu viz také odpověď „Jak lze dluhopisy prodat/převést třetí osobě?“. Vlastnické právo k listinnému kupónu se převádí smlouvou k okamžiku jeho předání.

Jak zajistit splacení dluhopisů a výnosů z dluhopisů?

Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. upravuje osobu agenta pro zajištění. Agent pro zajištění vykonává práva věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch oprávněných osob – typicky vlastníků dluhopisů. Agent pro zajištění je vždy vázán rozhodnutím vlastníků dluhopisů přijatým na schůzi vlastníků a vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejména jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů. Alternativně lze pro účely zastupování všech vlastníků dluhopisů ustanovit jejich společného zástupce, který může rovněž vykonávat veškerá práva agenta pro zajištění.

Kdy nevzniká povinnost uveřejnit prospekt k emitovaným dluhopisům?

Povinnost uveřejnit prospekt nevzniká například tehdy, je-li i) nabídka dluhopisů určena méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám v jednom členském státě jiným nepočítaje v to kvalifikované investory, ii) celková hodnota emitovaných dluhopisů nižší než 1 000 000 EUR emitent/rok, iii) nabídka dluhopisů je určena výhradně kvalifikovaným investorům viz dále také článek 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129.

Kde jsou evidovány zaknihované nebo imobilizované dluhopisy investorů?

Zaknihované a imobilizované dluhopisy investorů jsou evidovány na majetkových účtech. Vést tyto účty může pouze osoba (typicky obchodník s cennými papíry nebo banka), která je oprávněna poskytovat tzv. doplňkovou investiční službu „úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem“.

Kontaktní formulář

  

Kontakty

Praha

Václavské náměstí 838/9
Budova B, VI. patro
110 00 Praha 1

Telefon: (+420) 236 071 600

Mapa

Zlín

Náměstí Míru 64
760 01 Zlín

Telefon: (+420) 575 470 650

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím